PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 

 
 


MÓWIĄCA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA 
 


 

 
 

27.08.2014

7.08.2014

5.05.2014

 

25.10.2013

1. Po sprawdzeniu poprawności złożonych wniosków, ich czytelności oraz kompletności (załączniki obowiązkowe ujęte w regulaminie rekrutacji, tutaj: Regulamin), należy ułożyć wnioski w kolejności uzależnionej od pozycji rankingowej - od 1 do n, gdzie n – liczba złożonych wniosków.
2. Uzupełnić wzór sprawozdania z dokonanej rekrutacji który znajduje się tutaj: Sprawozdanie z rekrutacji.

3. Wypełnić formularz rekomendacji zgodnie z wzorem zamieszczonym tutaj: Formularz rekomendacji oraz przedstawić go władzy wykonawczej jednostki samorządowej (Prezydent, Burmistrz lub Wójt) do podpisu.
4. Spakować wszystkie wnioski o wsparcie (również te niepoprawne formalnie, a także z brakami), formularz rekomendacji oraz sprawozdanie z rekrutacji w sposób trwały (np. sznurkiem,) owinąć w szary papier paczkowy lub zapakować w karton i wysłać przesyłką pocztową „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru” lub kurierem na adres:

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
„Biuro Projektu – druga edycja”
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73
87-100 Toruń

do dnia 8 listopada 2013 roku (data stempla pocztowego).

4. Możliwy jest dowóz osobisty przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na w/w adres do dnia 8 listopada br. w dni powszednie (pon.- czwartek) od godz. 8.00 - do godz. 15.00, (piątek) w godz. 8.00-12.00.
Potwierdzenia wpływu wniosków z Ośrodków Pomocy Społecznej będą zamieszczane na stronie www.wejdzwsiec.pl w zakładce „druga edycja” z codzienną aktualizacją.

o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostaną Państwo poinformowani po zatwierdzeniu list przez Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisję Kwalifikacyjną.

 

7.10.2013

4.10.2013


27.08.2013

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne zapytania zarówno od instytucji w regionie jaki i mieszkańców, na posiedzieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dnia 28 sierpnia będzie rozpatrywana możliwość zwiększenia obszaru realzacji projektu na obszar całego województwa oraz wydłużenia naboru wniosków do 30 września br. Jednoczesnie informujemy, iż wszytskie instytucje pośredniczące w procesie rekrutacji będą niezwłocznie poinformowane o zmianie regulaminu.


6.06.2013

Umowa na dofinansowanie II edycji projektu podpisana !!!

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podpisał umowę na dofinanswoanie II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt jest elementem wojewódzkiego programu majacego na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych mieszkańców naszego województwa. Niebawem opracowane zostaną procedury naboru wniosków oraz opublikowany zostanie harmonogram realizacji projektu.

Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych wskaźników dotyczących naszego województwa, związanych z ilością gospodarstw domowych, które nie posiadają dostępu do internetu, co potwierdzają ogólnokrajowe wyniki badań CBOS klasyfikujące nasz region jako najbardziej wykluczony cyfrowo w skali całego kraju. Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczonym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza internetowego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym siedmioletnim okresie realizacji projektu. W ramach II edycji projektu wsparciem ma zostać objętych 3000 osób.
Niestety, wykluczenie cyfrowe dotyka szczególnie grupy osób najuboższych oraz niepełnosprawnych, osób które często zamieszkują tereny znajdujące się w obszarze tzw. „białych plam” zasięgu operatorów teleinformatycznych działających w naszym województwie. Realizacja projektu, poprzez swoją skalę, pozwoli „ożywić” infrastrukturalnie te obszary z pożytkiem nie tylko dla beneficjentów ostatecznych, ale również ich bezpośredniego sąsiedztwa.
Grupę docelową drugiej edycji stanowią osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież uprawniona do pobierania stypendium socjalnego. Pierwszą grupę odbiorców projektu stanowią osoby nie tylko wykluczone cyfrowo, ale i społecznie. Mamy nadzieję, iż przekazane wsparcie przyczyni się do poprawy ich sytuacji życiowej, pozwoli nawiązać wiele nowych kontaktów, podnieść kwalifikacje – w rezultacie zdobyć pracę. Drugą grupę stanowią dzieci i młodzież z rodzin najuboższych. Każda inwestycja w młodych ludzi powinna zaowocować znacznymi korzyściami dla nas wszystkich w przyszłości. Dzieci i młodzież, z rodzin o niskich dochodach uzyskają wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy z rówieśnikami, którzy są w lepszej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, iż pomoc trafi do osób, które w pełni wykorzystają tę szansę, będą mogły osiągnąć więcej i szybciej, zdobywając wiedzę i pracę, poprawiając swoją trudną sytuację życiową.
Niebawem zostanie ogłoszony nabór wniosków do II edycji projektu, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria grupy docelowej do wzięcia w nim udziału.   

Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM WK-P w Toruniu

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 
ZOBACZ TEŻ:
 
 
     
ostatnia aktualizacja: 27.10.2014 r.